1
2
3
4
5

Поштовани,
Уз чињеницу да вода као ресурс постаје све значајнија, у данашње време долази до све веће потребе за максималним искоришћењем водног ресурса. Ова потреба је уследила након што је постало јасно да квалитетна вода као ресурс има тренд смањења, као последица непрестаног и увећаног загађења, услед климатских промена и изразитог увећања просторне и временске неравномерности. Максимално искоришћење водног ресурса претпоставља његово ефикасно управљање, максимално искоришћавање расположивог хидропотенцијала водотока (изградња акумулација у низу), док остали корисници као нпр. туризам, водоснабдевање, пољопривреда, поред енергетике, уз оптимално управљање таквим системима акумулација могу да добију максималну обезбеђеност у односу на унапред одређене параметре.

Препознавши потребе унапређења едуковања експерата за управљање водним ресурсима на Западном Балкану у складу са националним и ЕУ политикама, у оквиру Erasmus + програма Европске Уније је покренут пројекат SWARM за развој мастер курикулума за управљање водним ресурсима у високошколским институцијама на Западном Балкану (пројекат бр. 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP).

Ова анкета чини саставни део пројектних активности, чији је циљ дефинисање тема курсева о водним ресурсима, а у оквиру програма "Учење током целог живота".

Молимо Вас да пажљиво прочитате сва питања и своје ставове изразите избором одговарајућег одговора.

Истраживање је анонимно, а подаци из овог упитника ће се користити искључиво за научне анализе. Учешће у истраживању је добровољно.

ИМАЈТЕ У ВИДУ ДА ЈЕ МИШЉЕЊЕ СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА ВЕОМА ВАЖНО!

Општи подаци

Одговорности посла у вези са управљањем водним ресурсима у предузећима

1. На вашој тренутној позицији, колико времена посвећујете раду везаном за управљање водним ресурсима? (Искажите у % укупног радног времена).

2. На вашој тренутној позицији, које су ваше одговорности у вези управљања водним ресурсима? Можете изабрати један или више одговора.

Познавање политике о управљању водним ресурсима

Колико сте упознати са инструментима управљања водним ресурсима?

Да ли сте упознати са осталим националним инструментима који укључују управљање водним ресурсима?

Према вашем мишљењу, који је ниво усаглашености ваше организације са различитим акцијама датим у наставку? Молимо вас да одаберете прикладан одговор.

Потреба за обучавањем

Молимо вас да пажљиво прочитате сваку од понуђених могућности и оцените себе и своје колеге (пет је највиша, а један најнижа оцена)

ЈаКолега

Молимо вас да наведете области потреба за обуком како бисте повећали компетенције у услугама управљања водним ресурсима. Можете изабрати један или више одговора.


Молимо предложите трајање обуке за вашу групу. Молимо означите одговарајући одговор.


Који начин обуке вам највише одговара? Можете означити више од једног одговора.


Да ли бисте желели да у овлашћеној институцији похађате обуку о идентификованим областима у оквиру управљања водним ресурсима?

Техничка обука

Наведите из које бисте области желели да се додатно обучите. Можете изабрати један или више одговора.

Изјава о одрицању од одговорности
Овај пројекат је финансиран уз подршку Европске Комисије. Ова анкета одражава само ставове ауторa и Комисија се не може сматрати одговорном за било какву употребу информација које су у њој садржани.

Copyright© Marković 2023