1
2
3
4
5

Poštovani,
Uz činjenicu da voda kao resurs postaje sve značajnija, u današnje vrijeme dolazi do sve veće potrebe za maksimalnim iskorištenjem vodnih resursa. Ova potreba je uslijedila nakon što je postalo jasno da kvalitetna voda kao resurs ima trend smanjenja, kao posljedica neprestanog i uvećanog zagađenja, uslijed klimatskih promjena i izrazitog uvećanja prostorne i vremenske neravnomjernosti. Maksimalno efikasno i okolišno održivo korištenje vodnih resursa pretpostavlјa između ostalog efikasno upravlјanje, optimalno iskorištavanje raspoloživog hidropotencijala vodotoka (npr. izgradnja akumulacija u nizu), dok ostali korisnici kao npr. turizam, vodosnabdijevanje, polјoprivreda, pored energetike, uz optimalno upravlјanje ovakvim vrlo složenim sistemima mogu postići zahtjevanu održivost i sigurnost u pogledu unaprijed određenih parametara.

U cilju educiranja eksperata iz oblasti upravljanja vodnim resursima na Zapadnom Balkanu u skladu sa nacionalnim i EU politikama, u okviru Erasmus + programa Evropske Unije je pokrenut projekat SWARM za razvoj master kurikuluma za upravlјanje vodnim resursima u visokoškolskim institucijama na Zapadnom Balkanu (projekat br. 597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP).

Ova anketa čini sastavni dio projektnih aktivnosti, čiji je cilј definisanje tema kurseva o vodnim resursima, a u okviru programa "Učenje tokom cijelog života".

Molimo Vas da pažlјivo pročitate sva pitanja i svoje stavove izrazite izborom odgovarajućeg odgovora.

Istraživanje je anonimno, a podaci iz ovog upitnika će se koristiti isklјučivo za naučne analize.

IMAJTE U VIDU DA JE MIŠLjENјE SVAKOG POJEDINCA VEOMA VAŽNO!

Opšti podaci

Odgovornosti posla u vezi sa upravlјanjem vodnim resursima u organizaciji u kojoj ste zaposleni

Na vašoj trenutnoj poziciji, koliko vremena posvećujete radu vezanom za upravljanje vodnim resursima? (Iskažite u % ukupnog radnog vremena).

Na vašoj trenutnoj poziciji, koje su vaše odgovornosti u vezi upravljanja vodnim resursima? Možete izabrati jedan ili više odgovora.

Poznavanje politike o upravljanju vodnim resursima

Koliko ste upoznati sa instrumentima upravljanja vodnim resursima?

Da li ste upoznati sa ostalim nacionalnim instrumentima koji uključuju upravljanje vodnim resursima?

Prema vašem mišljenju, koji je nivo usaglašenosti vaše organizacije sa različitim akcijama datim u nastavku? Molimo vas da odaberete prikladan odgovor.

Potreba za obučavanjem

Molimo vas da pažljivo pročitate svaku od ponuđenih mogućnosti i ocenite sebe i svoje kolege (pet je najviša, a jedan najniža ocena)

JaKolega

Molimo vas da navedete oblasti potreba za obukom kako biste povećali kompetencije u uslugama upravljanja vodnim resursima. Možete izabrati jedan ili više odgovora.


Molimo predložite trajanje obuke za vašu grupu. Molimo označite odgovarajući odgovor.


Koji način obuke vam najviše odgovara? Možete označiti više od jednog odgovora.


Da li biste željeli da u ovlašćenoj instituciji pohađate obuku o identifikovanim oblastima u okviru upravljanja vodnim resursima?

Tehnička obuka

Navedite iz koje biste oblasti željeli da se dodatno obučite. Možete izabrati jedan ili više odgovora.

Izjava o odricanju od odgovornosti
Ovaj projekat je finansiran uz podršku Evropske Komisije. Ova anketa odražava samo stavove autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje su u njoj sadržani.

Copyright© Marković 2023